Hoa Kỳ hỗ trợ nhiều dự án về sức khỏe và môi trường tại Việt Nam

Sáng 8/8, tại Hà Nội, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tổ chức hội thảo Cộng đồng Nghiên cứu Việt Nam– sự kiện tập hợp các nhà nghiên cứu, sáng tạo và những người làm chính sách với trọng tâm là sử dụng khoa học tiên tiến để cải thiện sức khỏe con người và giải quyết các thách thức môi trường.

Trong thời gian qua, Hoa Kỳ đã hỗ trợ hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ quan đối tác của Việt Nam để hỗ trợ phát triển bền vững và xây dựng cơ sở khoa học cho các quyết định chính sách trong tương lai. Thông qua quan hệ hợp tác này, các nhóm nghiên cứu đã được thành lập bao gồm các nhà nghiên cứu của Hoa Kỳ và Việt Nam để cùng khám phá các giải pháp sáng tạo để cải thiện chính sách và thúc đẩy mục tiêu chung về phát triển bền vững của cả hai nước.