Điều khoản dịch vụ

VCKG là một Website của Trung tâm Karst và Di sản địa chất thuộc VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

“Nội Dung” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào được tạo ra hoặc có được thông qua việc sử dụng VCKG, ví dụ như đoạn văn bản, mã nguồn, đường dẫn, tệp đồ họa, hình ảnh, âm thanh, đoạn phim và bất kỳ nội dung tương tự nào khác.

Bạn hiểu rằng toàn bộ Nội Dung đều hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người khởi nguồn Nội Dung đó. Điều này có nghĩa là bạn, chứ không phải là VCKG, hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội Dung nào mà bạn đăng tải hoặc lưu trữ trên VCKG, và trong khi sử dụng VCKG, bạn có thể gặp các Nội Dung mà bạn cảm thấy xúc phạm, không đúng đắn hoặc gây khó chịu mà khởi nguồn và thuộc phạm vi trách nhiệm của người dùng khác.
Gỡ bỏ Nội Dung trên VCKG

Bạn xác nhận rằng VCKG không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào theo bất kỳ cách nào về bất kỳ Nội Dung nào được những người khác cung cấp và không có nhiệm vụ phải kiểm tra trước các Nội Dung đó. Tuy nhiên, VCKG bảo lưu quyền vào mọi thời điểm quyết định Nội Dung có phù hợp và tuân thủ với thỏa thuận này hay không, và có thể kiểm tra trước, di rời, từ chối, điều chỉnh và/hoặc gỡ bỏ Nội Dung vào bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo trước và theo toàn quyền quyết định của VCKG, nếu Nội Dung đó được xem là vi phạm thỏa thuận này.
Thay đổi điều khoản

Điều khoản trong thoả thuận này có thể sửa đổi mà không thông báo trước. Các sửa đổi sẽ được thông trên trang web hoặc theo một cách nhất định bởi VCKG. Kể từ sau khi thông báo, nếu bạn vẫn sử dụng VCKG sẽ được coi là đã đồng ý với những sửa đổi đó.

Trân trọng.