Ban giám đốc

Giám đốc Trung tâm: ThS. Đỗ Thị Yến Ngọc

(Theo Quyết định số 46/QĐ – VĐCKS ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản)

Số điện thoại: 0982.973.498

Email: Yenngoc1968@gmail.com

Phó Giám đốc Trung tâm: TS. Nguyễn Xuân Nam

(Theo Quyết định số 91/QĐ-VĐCKS ngày 1 tháng 4 năm 2020 của Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản)

Số điện thoại: 0989345508

Email: namnx68@gmail.com

Phó Giám đốc Trung tâm: ThS. Đoàn Thế Anh

(Theo Quyết định số 143/QĐ-VĐCKS ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản)

– Số điện thoại: 0912005853

– Email: theanhdoan79@gmail.com