Nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý cho viêc xác lập, bảo tồn, sử dụng hơp lý di sản địa chất, công viên địa chất ở Việt Nam

Đề tài KHCN cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2010-2011: Nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý cho viêc xác lập, bảo tồn, sử dụng hơp lý di sản địa chất, công viên địa chất ở Việt Nam” do TS. Nguyễn Đại Trung làm chủ nhiệm.