Ứng dụng công nghệ Fieldnote trong điều tra và đo vẽ bản đồ địa chất. Áp dụng thử nghiệm cho nhóm tờ Phố Lu – Bắc Than Uyên

Đề tài KHCN cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2010-2011: Ứng dụng công nghệ Fieldnote trong điều tra và đo vẽ bản đồ địa chất. Áp dụng thử nghiệm cho nhóm tờ Phố Lu – Bắc Than Uyên” do ThS. Đỗ Thị Yến Ngọc làm chủ nhiệm.