GIỚI THIỆU

Hồ sơ năng lực

PHẦN I – GIỚI THIỆU CHUNG 1.1. Tên cơ quan – Tên Trung tâm bằng tiếng Việt: Trung tâm Karst và Di sản địa chất – Tên Trung tâm bằng tiếng Anh: Viet Nam Center on Karst and …

Đọc thêm »

Ban giám đốc

Giám đốc Trung tâm: ThS. Đỗ Thị Yến Ngọc (Theo Quyết định số 46/QĐ – VĐCKS ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản) Số điện thoại: 0982.973.498 Email: …

Đọc thêm »

Chức năng và nhiệm vụ

Theo Quyết định số 57/QĐ – VĐCKS ngày 10 tháng 04 năm 2018 của Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung …

Đọc thêm »